Regionalny oddział w Warszawie

Projekt protokołu z obrad IX WZBR

W ciągu 7 dni od daty sporządzenia projektu protokołu biegli rewidenci biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia, mieli prawo wglądu do protokołu i zgłaszania uwag. 
 
Prezydium Walnego Zgromadzenia otrzymało uwagi zgłoszone do projektu protokołu i zajmuje się ich rozpatrywaniem. W ciągu 14 dni od ich zgłoszenia podpisuje protokół.

Podpisany przez członków Prezydium protokół przechowuje się w siedzibie Regionalnego Oddziału.
 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR