Regionalny oddział w Warszawie

Składki członkowskie w roku 2020

Każdy biegły rewident jest obowiązany regularnie opłacać składki członkowskie. Biegły wpłaca pierwszą składkę począwszy od kwartału, w którym został wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Wysokość składki

W 2020 r.:

 • składka członkowska wynosi 576 zł rocznie (144 zł kwartalnie)
 • niższa składka członkowska wynosi 20 zł rocznie (5 zł kwartalnie)

Składki członkowskie należy wpłacać w okresach kwartalnych, w terminie do 25 dnia miesiąca, który następuje po upływie danego kwartału, czyli:

 • za I kwartał do 25 kwietnia,
 • za II kwartał do 25 lipca,
 • za III kwartał do 25 października,
 • za IV kwartał do 25 stycznia (następnego roku).

Niższa składka członkowska

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) może przyznać prawo do niższej składki członkowskiej, jeśli biegły rewident spełni poniższe warunki:

 • nie wykonuje zawodu,
 • nie jest członkiem organów firm audytorskich
 • znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej,
 • nie zalega w opłacaniu składki członkowskiej,
 • złoży udokumentowany i uzasadniony wniosek do regionalnego oddziału PIBR,

lub

 • utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo rentowych lub innych podobnych świadczeń społecznych,
 • nie wykonuje zawodu,
 • złoży oświadczenie do KRBR.

W pierwszym przypadku prawo do niższej składki przysługuje wyłącznie w roku, w którym został złożony wniosek. W przypadku emerytów/rencistów niższa składka obowiązuje do czasu zmiany sytuacji biegłego (na przykład powrót do zawodu albo uzyskanie dodatkowego dochodu).

Jeśli biegły rewident nie opłaca składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, KRBR ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia biegłego z rejestru, a po jego zakończeniu, podjąć uchwałę o skreśleniu.Logo PIBR Przejdź do strony PIBR