Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia obligatoryjne 2021 r.

Zapraszamy na szkolenia obligatoryjne.


Tematy w 2021 r.:

-Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - 16h

-Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - 8h

-Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - 8h

-Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta - 8h

-Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - 16h

-Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych - 16h

-Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - 8h

-Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC - 8h

-Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształceniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość - 16h

-Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania - 16h

-Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych (30 osób)

-Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości - 8h

-Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne -8h

-Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym -8h

-Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania -8h

-Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym - 8h

-Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej (30 osób) - 4h

-Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych -8h

-Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody - 16h

-Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe - 8h

-Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania -8h

-Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP (materiały w listopadzie) - 8h

-Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu - 8h


Po wysłaniu formularza zgłoszenia prosimy oczekiwać na odpowiedź od pracownika oddziału.

Jeżeli istnieje potrzeba sprawdzenia poprawności połączenia na naszym komunikatorze, prosimy o taką informację: biuro@pibr.waw.pl


ZAPISY >>> ZAKŁADKA SZKOLENIA
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR