Regionalny oddział w Warszawie

Sprawdź czy wypełniłeś minimum szkoleniowe!

Powoli zbliżamy się do końca 2018 r., a tym samym do końca pierwszego roku w trzyletnim okresie rozliczeniowym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

W związku z niezaliczeniem przez wielu biegłych rewidentów wymaganego minimum prosimy o upewnienie się, czy zrealizowane do tej pory szkolenia oraz samokształcenie zapewniają Państwu wywiązanie się z obowiązków szkoleniowych oraz przypominamy zasady odbywania szkoleń obligatoryjnych.

PODSTAWOWE ZASADY OBLIGATORYJNEGO  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2018 R.

Każdy biegły rewident, niezależnie od tego, czy wykonuje zawód czy nie i niezależnie od tego w jakiej roli, jest zobowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Każdy biegły rewident musi odbyć w okresie kolejnych trzech lat 120 godzin ODZ.

Każdego roku biegły rewident bezwzględnie powinien odbyć 24 godziny obligatoryjnych szkoleń – jest to minimalna, wymagana rocznie liczba godzin szkoleniowych.

Przepisy umożliwiają zaliczenie części ODZ  poprzez samokształcenie zawodowe. W skali 120 godzin szkoleniowych w całym okresie rozliczeniowym, na samokształcenie można wykorzystać maksymalnie 48 godzin.

Dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przechowuje się przez 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym biegły rewident je odbył.

Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące liczby godzin szkoleniowych w skali całego okresu rozliczeniowego 2018–2020 oraz w skali jednego roku kalendarzowego:

OKRES

LICZBA GODZIN

WYMOGI ODZ

3-letni okres rozliczeniowy

120 godzin

Co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego*

Co najwyżej 48 godzin samokształcenia


Rok kalendarzowy


Minimum 24 godziny
**


w tym minimum 16 godzin szkolenia obligatoryjnego

  *Szkolenie obligatoryjne to szkolenie przeprowadzone przez jednostki szkolące w imieniu PIBR (tj. regionalne oddziały PIBR lub Centrum Edukacji PIBR) lub przez jednostkę uprawnioną.
** W danym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć jako minimum 24 godziny ODZ, w tym obowiązkowo jako minimum 16 godzin szkolenia obligatoryjnego.

 

Bieżący status wypełnienia obowiązku szkoleniowego w skali roku oraz całego okresu rozliczeniowego można sprawdzić, logując się na indywidualne konto biegłego rewidenta na stronie PIBR.

 

Biegły rewident dokumentuje odbycie samokształcenia poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem indywidualnego konta biegłego rewidenta na stronie PIBR. Oświadczenie można również przesłać pocztą, a jego wzór dostępny jest na stronie PIBR w sekcji Biegli/szkolenia.

Jednostki szkolące organizujące szkolenia, wykłady, prelekcje czy konferencje w ramach samokształcenia nie zgłaszają listy przeszkolonych w tym zakresie do PIBR.

Biegły rewident w okresie rozliczeniowym, powinien odbyć szkolenie zarówno z rewizji finansowej, jak i rachunkowości. Proporcje godzin z rewizji finansowej i rachunkowości biegły rewident określa samodzielnie.

W przypadku, gdy biegły rewident w danym roku kalendarzowym realizuje wyłącznie minimum 24-godzinne, z czego 16 godzin odbędzie jako szkolenie podstawowe, natomiast 8 godzin jako samokształcenie, konieczne jest złożenie przez niego oświadczenia o samokształceniu w terminie do końca danego roku kalendarzowego.

W przypadku odbywania przez biegłego rewidenta każdego roku kalendarzowego minimum 24 godzin szkolenia podstawowego, oświadczenie o samokształceniu może zostać złożone w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy, to jest do 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli nie przeszkolili się Państwo jeszcze w minimalnym wymiarze szkoleń lub szukają Państwo dodatkowych szkoleń to zachęcamy do skorzystania ze szkoleń Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie.

SZKOLENIA W RO PIBR W WARSZAWIE

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy szkoleń.

ZAPRASZAMY!

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR