Regionalny oddział w Warszawie

Komunikat w sprawie konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów

 
 
Szanowni Państwo Biegli Rewidenci, Członkowie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie,

Uprzejmie informuję, iż wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie wybrani na IX Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów w dn. 11.04.2019 r. złożyli rezygnacje z zasiadania w tym organie (w kolejności składania: p. Grażyna Kulikowska, p. Alicja Gess, p. Elżbieta Szambelan-Bakuła). W dniu 03.08.2020 r., po złożeniu pierwszej z ww. rezygnacji, w skład Komisji, w drodze kooptacji przewidzianej Statutem Izby, weszła p. Barbara Rafalska.

W związku ze złożeniem kolejnych rezygnacji nie można było zastosować zapisu Statutu pozwalającego na kooptację, ponieważ liczba członków Komisji Rewizyjnej powołanych w drodze kooptacji przekroczyłaby połowę liczby członków tego organu. W takiej sytuacji Statut przewiduje jedynie przeprowadzenie wyborów na zasadach ogólnych i zobowiązuje Regionalną Radę do zwołania Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (dalej NWZBR), którego celem będzie uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na trwający stan epidemii NWZBR może odbyć się w trybie online. Najbardziej prawdopodobnym terminem zorganizowania Walnego Zgromadzenia będzie miesiąc luty 2021 r. Po ustaleniu dokładnej daty oraz wszelkich szczegółów technicznych dotyczących obrad i głosowania zostaną Państwo niezwłocznie o nich powiadomieni.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie się do tego Walnego Zgromadzenia i do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej (najlepiej wraz z krótką prezentacją sylwetki kandydata) drogą mailową na adres biuro@pibr.waw.pl. Proszę przy tym mieć na uwadze szczególną rolę i wynikające z niej zadania pełnione przez Komisję Rewizyjną jako statutowy organ Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, określone szczegółowo w statucie (STATUT) oraz regulaminie działania Komisji, przyjętym uchwałą IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia regulaminu działania Komisji Rewizyjnej RO PIBR w Warszawie) oraz jaka odpowiedzialność wiąże się z byciem jej członkiem.


W imieniu Regionalnej Rady
Jadwiga Godlewska
Prezes Regionalnej Rady
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR