Regionalny oddział w Warszawie

SZKOLENIA

Dostępne szkolenia

ODZ - Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 17-18.06.2024r.
Prowadzący: Aleksandra Sysiak
Cena: 350.00

ODZ 8h(2x4) 17.00-20.00

SAMOKSZT. - Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) pracownicze + pracownicy w łańcuchu wartości

Data: 18 czerwca 2024 r.
Prowadzący: Klaudia Borys
Cena: bezpłatne

online 6 godz. 9.00

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 19 czerwca 2024 r.
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz
Cena: 350.00

ODZ online 8 godz. 9.00 - 15.45

SAMOKSZ. - Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) pozostałe społeczne + etyczne

Data: 21 czerwca 2024 r.
Prowadzący: Klaudia Borys
Cena: bezpłatne

(6 godz.) online godz. 9:00

ODZ - Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 24-25 czerwca 2024 r.
Prowadzący: Aleksandra Sysiak
Cena: 350.00

ODZ 8h (2x4) 17.00-20.00

ODZ - Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju – wymogi i przykłady zastosowania

Data: 25-26 czerwca 2024 r.
Prowadzący: Maria Krawczyńska-Kaczmarek
Cena: 350.00

ODZ online 8 godz. (2x4) 17.00 - 20.00

ODZ - Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

Data: 3 lipca 2024 r.17:00-20:15
Prowadzący: Monika Kaczorek
Cena: 350.00

3-4.07.2024r. Szkolenie 8h (2x4) 17:00-20:15

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Tuż przed danym szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczegółami szkolenia.

 

Informacje dotyczące płatności:
 • Szkolenia obligatoryjne organizowane przez PIBR dla biegłych rewidentów, zwolnione są z podatku VAT.
 • Uczestnikom, którzy nie są biegłymi rewidentami, doliczany jest 23% podatek Vat.
 • Płatność prosimy zrealizować przelewem.
 • Nie wystawiamy dokumentu pro-forma
 • Wpłata na rachunek bankowy RO PIBR w Warszawie: PKO BP 91 1020 1156 0000 7402 0006 8122
 • Data wpływu na konto RO najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, tytułem: „szkolenie obligatoryjne / samokształcenie / itd. , termin, imię i nazwisko uczestnika”,
 • Faktury VAT zostaną wystawione na podstawie zapłaty.
 • FV i zaświadczenia zostaną wysłane na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail

 Realizacja szkoleń z zakresu  online:

Podstawowe informacje:

 • Szkolenie realizowane jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
 • Udział w szkoleniu (dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu HXSPACE),  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów możliwy będzie wyłącznie po wniesieniu opłaty oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 • Po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie, a bezpośrednio przed zajęciami e-maila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Opłatę prosimy uregulować przelewem na (podany kilka dni przed terminem szkolenia) rachunek bankowy (najpóźniej do dnia szkolenia) podając imię i nazwisko uczestnika i datę szkolenia.
 • Po uregulowaniu należności zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi w zgłoszeniu.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową: e-mail biuro@pibr.waw.pl

Zasady dołączenia uczestnika do szkolenia online

Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia

Zalecane przeglądarki:

 • Komputerstacjonarny / laptop: Chrome lub Firefox (najnowsze wersje)
 • Mobilny iOS (12.2+): Safari
 • Mobilny Android (6.0+): Chrome

Minimalne wymagania dotyczące przepustowości:

 • Przepustowość przesyłania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)
 • Przepustowość pobierania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)

Te same zalecenia dotyczące przepustowości dotyczą urządzeń mobilnych.

W przypadku sieci danych zalecamy 4G LTE w celu uzyskania najlepszych wyników  lub minimalnej sieci 3G do korzystania z dźwięku, przeglądania treści prezentacji i odbierania ekranu.

Aby sprawdzić wykorzystanie przepustowości rekomendujemy użycie strony   https://speedtest.net/.
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości zalecamy wyłączenie aplikacji, które mogą działać w tle i ograniczyć aktywność przeglądania.

Sprzęt:

Zalecamy użycie laptopa lub komputera stacjonarnego z (co najmniej) 2G pamięci i procesorem 1Ghz.
W przypadku dźwięku zdecydowanie zalecamy używanie zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy sprawi, że inni będą wyraźnie słyszeć głos, a komunikacja nie będzie powodowała echa ani hałasu w tle. Podstawowy zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem i laptop z wbudowaną kamerą internetową i mikrofonem będą wystarczające.

 

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz formy szkolenia z planowanej stacjonarnej na on-line (ze względu na większe zainteresowanie).


Wytyczne organizacyjno-metodyczne szkoleń ODZ na 2024 r.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).
Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 16 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną.

Dodatkowo biegły rewident uzupełnia odbyte minimum (w każdym roku 3-letniego cyklu po 16 godzin) o 24 godziny lekcyjne odbyte w trzyletnim okresie rozliczeniowym, tak by w cyklu 3-letnim liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wynosiła 72 godziny lekcyjne z tematów uchwalonych przez KRBR. Nadwyżka liczby godzin szkolenia ponad limit 72 godzin lekcyjnych jest zaliczana na poczet wykonania łącznej liczby godzin wymaganych w ramach 3 letniego cyklu szkoleniowego.
Zmianą w zakresie zasad odbywania ODZ (obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.,) a dotyczącą samokształcenia, jest brak wymogu odbycia tych szkoleń w każdym roku danego cyklu rozliczeniowego, czyli brak konieczności składania oświadczeń o samokształceniu w każdym roku. Biegły rewident nie ma obowiązku składania i odbywania samokształcenia w każdym roku. W przypadku korzystania z tej formy wykonania realizacji ODZ (tj. samokształcenia), ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa poniżej, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy. Nadwyżka godzin zrealizowanych ponad limit określony dla samokształcenia nie może stanowić wypełnienia obowiązku ODZ z tematów określonych Uchwałą KRBR.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 120 godzin w cyklu trzyletnim, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (w tym z tematów uchwalonych przez KRBR w każdym roku kalendarzowym co najmniej 16 godzin szkolenia, a przeciętnie w cyklu rozliczeniowym 24 godziny szkoleniowe rocznie).


Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.

Tematyka szkoleń na 2024 r.

L.p.

Temat

Liczba godzin

1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8
2 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8
3 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych 8
4 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania 16
5 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym 8
6 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej 4
7 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości 16
8 Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym 8
9 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 8
10 Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP 8
11 Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości 8
12 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.) 16
13 Badanie jednostek samorządu terytorialnego 8
14 Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego 16
15 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór 8
16 Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego 8
17 Zasady etyki w praktyce - studium przypadku 8
18 Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta 16
19 Kodeks etyki IESBA 2022 - przepisy zmienione i nowe 8
20 Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego  - najczęściej występujące nieprawidłowości 16
21 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością 16
22 Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania 8
23 Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? 8
24 Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów 16
25 Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta 16
26 Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej 8
27 Nowe uregulowania w zakresie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych KSB 600 (Z) 8
28 Przychody ze sprzedaży - zasady rachunkowości i metodologia badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości 16
29 Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych 8
30 Rachunkowość i badanie sprawozdań organizacji pozarządowych 8
31 Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie, kapitalizacja – warsztaty praktyczne 8
32 Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania 8

 


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował terminy szkoleń do poszczególnych tematów
.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR