Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Samokształcenie (online) - Wybrane różne zagadnienia ważne z perspektywy badania sprawozdań finansowych

Data: 4 czerwca 2020 r. godz. 13:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
BRAK MIEJSC

samokształcenie zawodowe (2 godz.)

ODZ online - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Data: 5 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.)

ODZ online - Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Data: 16 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.)

ODZ online - Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Data: 18 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 180.00

rewizja finansowa (4 godz.)

ODZ online - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 22 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.)

ODZ online - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Data: 23 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.)

ODZ online - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 24-25 czerwca 2020 r.
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz
Cena: 300.00

rewizja finansowa/rachunkowość (po 4 godz.) godz. 9:00

ODZ online - Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Data: 26 czerwca 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.)

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika, który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.
 
Tuż przed danym szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczegółami szkolenia.

Udział w szkoleniach z możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatność brutto za szkolenia zakresu ODZ:
Szkolenie 16 godz. - 570 zł.
Szkolenie 8 godz. - 300 zł.
Szkolenie 4 godz. - 180 zł.Realizacja szkoleń z zakresu  online:

Podstawowe informacje:

 • Szkolenie realizowane jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
 • Udział w szkoleniu (dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu HXSPACE),  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów możliwy będzie wyłącznie po wniesieniu opłaty oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 • Po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie, a bezpośrednio przed zajęciami e-maila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywać się będą w  godzinach 9.00 – 15.45.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową: e-mail biuro@pibr.waw.pl

Odpłatność za szkolenia obligatoryjne online:

 • szkolenia 4-godzinne – 180 zł
 • szkolenia 8-godzinne – 300 zł
 • szkolenia 16-godzinne – 570 zł

Opłatę prosimy uregulować przelewem (najlepiej kilka dni przed szkoleniem) podając imię i nazwisko uczestnika i datę szkolenia.

Nr konta do przelewu  PKO BP  91 1020 1156 0000 7402 0006 8122

Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia

Zalecane przeglądarki:

 • Komputerstacjonarny / laptop: Chrome lub Firefox (najnowsze wersje)
 • Mobilny iOS (12.2+): Safari
 • Mobilny Android (6.0+): Chrome

Minimalne wymagania dotyczące przepustowości:

 • Przepustowość przesyłania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)
 • Przepustowość pobierania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)

Te same zalecenia dotyczące przepustowości dotyczą urządzeń mobilnych.

W przypadku sieci danych zalecamy 4G LTE w celu uzyskania najlepszych wyników  lub minimalnej sieci 3G do korzystania z dźwięku, przeglądania treści prezentacji i odbierania ekranu.

Aby sprawdzić wykorzystanie przepustowości rekomendujemy użycie strony   https://speedtest.net/.
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości zalecamy wyłączenie aplikacji, które mogą działać w tle i ograniczyć aktywność przeglądania.

Sprzęt:

Zalecamy użycie laptopa  lub komputera stacjonarnego z (co najmniej) 2G pamięci i procesorem 1Ghz.
W przypadku dźwięku zdecydowanie zalecamy używanie zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy sprawi, że inni będą wyraźnie słyszeć głos, a komunikacja nie będzie powodowała echa ani hałasu w tle.   Podstawowy zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem i laptop z wbudowaną kamerą internetową i mikrofonem będą wystarczające.

 

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy.
Wszystkie szkolenia zostaną zrealizowane jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).
Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.


Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2020 r. zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lp. Temat z roku Temat Liczba
godzin
Blok
tematyczny
1 2016 Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 16 Rewizja finansowa
2 2017 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli 16 Rewizja finansowa
3 2017 Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych 16 Rewizja finansowa
4 2017 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16 Rewizja finansowa
5 2017 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
6 2017 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
7 2017 Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie 8 Rewizja finansowa
8 2017 Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka 16 Rewizja finansowa
9 2017 Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia 16 Rewizja finansowa
10 2017 Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta 16 Rewizja finansowa
11 2018 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 8 Rachunkowość
12 2018 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
13 2018 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych 4 Rewizja finansowa
14 2018 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta 4 Rewizja finansowa
15 2018 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
16 2018 Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
17 2019 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności 16 Rewizja finansowa
18 2019 Dokumentacja cen transferowych – procedury badania 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
19 2019 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych 16 Rewizja finansowa
20 2019 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
21 2019 Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe 8 Rachunkowość
22 2019 Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC 8 Rewizja finansowa
23 2020 Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość 16 Rewizja finansowa
24 2020 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania 16 Rachunkowość
25 2020 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 8 Rewizja finansowa
26 2020 Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości 8 Rachunkowość
27 2020 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne 8 Rewizja finansowa
28 2020 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym 8 Rewizja finansowa
29 2020 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania 4 Rewizja finansowa

 


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował poszczególne tematy
.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR