Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia ODZ prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie. Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika, który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu. Trzecią wiadomość wyślemy do zakwalifikowanych uczestników grupy tuż przed terminem danego szkolenia i zawierać ona będzie jego szczegóły.

Udział w szkoleniach możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatność brutto:

Szkolenie 24 godz. - 840 zł.
Szkolenie 16 godz. - 570 zł.

Szkolenie 8 godz. - 295 zł.
Szkolenie 4 godz. - 150 zł.

Opłatę za szkolenie prosimy uregulować przelewem po otrzymaniu trzeciej wiadomości e-mail zawierającej szczegóły szkolenia (kilka dni przed szkoleniem).

Nr konta 91 1020 1156 0000 7402 0006 8122.

W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń.

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.


Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2019 r. zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lp.

Nr modułu

Temat

Liczba
godzin

Blok
tematyczny

1

1.2016.A.16

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

16

Rewizja finansowa

2

2.2016.A.8

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

8

Rewizja finansowa

3

3.2017.R.8

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

8

Rachunkowość

4

4.2017.A.16

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

16

Rewizja finansowa

5

5.2017.A.16

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

16

Rewizja finansowa

6

6.2017.AR.8

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

7

7.2017.R.24

Konsolidacja sprawozdań finansowych

24

Rachunkowość

8

8.2017.A.16

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

16

Rewizja finansowa

9

9.2017.R.8

Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

8

Rachunkowość

10

10.2017.AR.16

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

16

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8

11

11.2017.R.16

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

16

Rachunkowość

12

12.2017.AR.16

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

16

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8

13

13.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

14

14.2017.R.8

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

8

Rachunkowość

15

15.2017.A.8

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

8

Rewizja finansowa

16

16.2017.A.16

Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

16

Rewizja finansowa

17

17.2017.A.16

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

16

Rewizja finansowa

18

18.2017.A.16

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

16

Rewizja finansowa

19

19.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

8

Rachunkowość

20

20.2018.R.8

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

8

Rachunkowość

21

21.2018.A.4

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

4

Rewizja finansowa

22

22.2018.A.4

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

4

Rewizja finansowa

23

23.2018.A.8

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

8

Rewizja finansowa

24

24.2018.A.8

Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

8

Rewizja finansowa

25

25.2019.A.16

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

16

Rewizja finansowa

26

26.2019.AR.8

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

27

27.2019.A.16

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

Rewizja finansowa

28

28.2019.AR.8

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

29

29.2019.R.8

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

8

Rachunkowość

30

30.2019.A.8

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

8

Rewizja finansowa


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował poszczególne tematy
.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR