Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

ODZ - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie

Data: 10-11 grudnia 2018 r.
Prowadzący: Aneta Wilk - Łyś
Cena: 570.00

rewizja finansowa/rachunkowość (16 godz.)

ODZ - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Data: 17-18 grudnia 2018 r.
Prowadzący: Waldemar Lachowski
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.)

ODZ - Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

Data: 19 grudnia 2018 r.
Prowadzący: Andrzej Karpiak
Cena: 295.00

rewizja finansowa (8 godz.)

ODZ - Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Data: 20-21 grudnia 2018 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.)

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 28 grudnia 2018 r.
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
BRAK MIEJSC

rewizja finansowa/rachunkowość (8 godz.)

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia ODZ prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie. Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika, który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu. Trzecią wiadomość wyślemy do zakwalifikowanych uczestników grupy tuż przed terminem danego szkolenia i zawierać ona będzie jego szczegóły.

Udział w szkoleniach możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatność brutto:

Szkolenie 16 godz. - 570 zł.

Szkolenie 8 godz. - 295 zł.

Opłatę za szkolenie prosimy uregulować przelewem po otrzymaniu trzeciej wiadomości e-mail zawierającej szczegóły szkolenia (kilka dni przed szkoleniem).

Nr konta 91 1020 1156 0000 7402 0006 8122.

W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń.

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).


Zgodnie z "Wytycznymi organizacyjno-metodycznymi" grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób przy szkoleniach wykładowo-warsztatowych, a 20 osób przy szkoleniach warsztatowych.


Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.


Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2018 r. zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lp. Nr modułu Temat Liczba
godzin
Blok
tematyczny
1 1.2016.AR.16 Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
2 2.2016.A.16 Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 16 Rewizja finansowa
3 3.2016.A.8 Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego 8 Rewizja finansowa
4 4.2016.A.8 Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi 8 Rewizja finansowa
5 5.2016.R.16 Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe 16 Rachunkowość
6 6.2017.R.8 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów 8 Rachunkowość
7 7.2017.A.16 Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów/wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru 16 Rewizja finansowa
8 8.2017.A.16 Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych 16 Rewizja finansowa
9 9.2017.AR.8 Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
10 10.2017.AR.16 Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
11 11.2017.R.24 Konsolidacja sprawozdań finansowych 24 Rachunkowość
12 12.2017.A.8 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8 Rewizja finansowa
13 13.2017.R.8 Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa 8 Rachunkowość
14 14.2017.AR.16 Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji 16 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
15 15.2017.R.16 Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat 16 Rachunkowość
16 16.2017.AR.16 Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych   Rewizja finansowa/
Rachunkowość 8/8
17 17.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
18 18.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
19 19.2017.A.8 Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania 8 Rewizja finansowa
20 20.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania 16 Rewizja finansowa
21 21.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia 16 Rewizja finansowa
22 22.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta 16 Rewizja finansowa
23 23.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 8 Rachunkowość
24 24.2018.R.8 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
25 25.2018.A.4 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych 4 Rewizja finansowa
26 26.2018.A.4 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta 4 Rewizja finansowa
27 27.2018.A.8 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
28 28.2018.A.8 Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował poszczególne tematy.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
Podaj datę urodzenia
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR