Regionalny oddział w Warszawie

Działania podjęte w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RO PIBR w Warszawie

Działania Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie podjęte w celu uzupełnienia składu jego statutowego organu – Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie decyzją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów od 11 kwietnia 2019 r. do sierpnia 2020r. działała w następującym składzie: Elżbieta Szambelan-Bakuła – Przewodnicząca, Grażyna Kulikowska – Zastępca Przewodniczącej, Alicja Gess – Członek.

W roku 2020 wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie wybrani na IX Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów złożyli rezygnacje z zasiadania w tym organie (w kolejności składania: p. Grażyna Kulikowska, p. Alicja Gess, p. Elżbieta Szambelan-Bakuła). W dniu 3 sierpnia 2020 r., po złożeniu pierwszej z ww. rezygnacji, w skład Komisji, w drodze kooptacji przewidzianej Statutem Izby, weszła p. Barbara Rafalska.

W związku ze złożeniem kolejnych rezygnacji niemożliwe stało się zastosowanie zapisu Statutu pozwalającego na kooptację, ponieważ liczba członków Komisji Rewizyjnej powołanych w drodze kooptacji przekroczyłaby połowę liczby członków tego organu. Regionalna Rada, mając na uwadze dochowanie należytej staranności, rozpoczęła działania w celu uzupełnienia składu statutowego organu Regionalnego Oddziału – Komisji Rewizyjnej, które w szczegółach opisane zostały poniżej. W porozumieniu z Działem Prawnym PIBR ustalono, że w zaistniałej sytuacji Statut przewiduje jedynie przeprowadzenie wyborów na zasadach ogólnych, czyli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (dalej NWZBR), którego celem będzie uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS-Cov-2, jak również obowiązujące ograniczenia zgromadzeń przyjęto, że w obecnej sytuacji brak jest możliwości przeprowadzenia NWZBR w formie z osobistym udziałem biegłych rewidentów. W związku z powyższym rozważano możliwość przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (online).

20 października 2020r. Regionalna Rada wystosowała do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej KRBR) pismo z informacją o zmianie stanu prawnego i braku możliwości zwołania NWZBR w formie obrad online, gdyż art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dający taką możliwość z dniem 5 września 2020r. utracił moc, a jednocześnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakazywało organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do 150 osób. W związku  z powyższym, przy ponad 1600 członkach Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, organizacja NWZBR stała się niemożliwa.

W dniu 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która  ponownie dała możliwość kolegialnym organom samorządów zawodowych podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Zmiana ta ponownie dała Regionalnej radzie możliwość organizacji NWZBR w formie online.

W związku z brakiem uregulowań prawnych na poziomie PIBR, a także z licznymi wątpliwościami odnośnie m.in. kwestii technicznych organizacji obrad NWZBR w trybie obrad online Regionalna Rada wystosowała pismo do KRBR z prośbę o rozpatrzenie ewentualnej możliwości organizacji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej NKZBR) celem dokonania zmian w Statucie Izby, które umożliwiłyby przeprowadzenie wyborów w formie online i dały jednocześnie szczegółowe, niebudzące wątpliwości wytyczne odnośnie ich organizacji.

24 listopada 2020r. Oddział otrzymał pismo podpisane przez Prezes KRBR Barbarę Misterską-Dragan z informacją, iż KRBR nie widzi na ten moment możliwości zwołania NKZBR, gdyż wypracowanie zmian Statutu wymaga głębokiej analizy i konsultacji ze środowiskiem. Jednocześnie w piśmie wskazano, iż najważniejszym elementem przygotowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest odpowiednie opracowanie regulaminu obrad i wsparcia w tym zakresie może udzielić Oddziałowi Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy, która posiada doświadczenie w tym zakresie. W piśmie zwrócono się także z prośbą o wskazanie powodów rezygnacji poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej RO PIBR w Warszawie.

W odpowiedzi na powyższe pismo niezwłocznie przesłano do KRBR złożone rezygnacje członków Komisji Rewizyjnej wraz z zawartymi w nich wyjaśnieniami.

14 grudnia 2020r. wysłano do biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie komunikat o konieczności zwołania NWZBR, z wyjaśnieniem sytuacji i prośbą o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Informacja ta została także umieszczona na stronie internetowej Oddziału.
16 grudnia 2020r. Uchwałą nr 20/2020 Regionalna Rada powołała Komisję organizacyjno-programową Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w składzie: Chorostkowska Katarzyna, Godlewska Jadwiga, Magierska Ksenia, Skórzewski Maciej.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 stycznia br. Komisja ukonstytuowała się i na swoją Przewodniczącą wybrała Ksenię Magierską. 

Na posiedzeniu omawiano możliwe rozwiązania z zaproszonymi Przedstawicielami Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy – mecenas Agnieszką Jędrzejewską i mecenasem Konradem Młynkiewiczem.

Na posiedzeniu poinformowano członków Komisji, że zastosowanie trybu ustawy o COVID-19 wymagało jednak skutecznego pisemnego powiadomienia wszystkich członków RO PIBR o terminie i projektach uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie warunkiem ważności głosowań jest udział w nich co najmniej połowy członków organu, co w przypadku Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, który liczy ponad 1600 członków, wydaje się być niemożliwe do spełnienia (dla porównania: w WZBR w roku 2015 wzięło udział 430 osób, w roku 2019 – 247 osób). Z uwagi na powyższe warunki, organizacja NWZBR i jego moc prawna obarczone są bardzo dużym ryzykiem, a jednocześnie łączą się z poniesieniem znacznych kosztów.

Zarówno Przedstawiciele Kancelarii Prawnej jak i Komisja organizacyjno-programowa NWZBR są zdania, że dużo prostszym, dającym długofalowe korzyści rozwiązaniem wydaje się być zorganizowanie NKZBR i wprowadzenie zmian do Statutu umożliwiających obrady w trybie zdalnym.
W związku z powyższym Regionalny Oddział PIBR w Warszawie oficjalnie zlecił Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy przygotowanie opinii prawnej w tej kwestii. Przygotowana opinia z dnia 25 stycznia 2021r. zawiera dwa możliwe rozwiązania:
  • możliwość dokonania zgłoszenia lobbingowego zmierzającego do zmiany ustawy o COVID-19 i wprowadzenia dla samorządu biegłych rewidentów szczególnej regulacji, na wzór przepisu art. 14ha ustawy o COVID-19 wprowadzonego dla samorządu zawodowego radców prawnych, którego celem byłoby dopuszczenie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia RO PIBR
    (do rozważenia także ewentualnie KZBR) w sposób określony przez KRBR, w szczególności bez wymogu osiągnięcia określonego kworum.
  • drugim dostępnym środkiem mogłoby być wprowadzenie zmian do Statutu PIBR, regulujących możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość.
Opinia prawna została przekazana Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz jej członkom. Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie Jadwiga Godlewska kilkukrotnie przedstawiała sytuację dotyczącą Komisji Rewizyjnej i uzyskaną opinię prawną na posiedzeniach online Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w których brała udział.

W związku z brakiem ostatecznej decyzji KRBR odnośnie dalszych kroków, które umożliwiłyby na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej RO PIBR w Warszawie oraz w trosce o prawidłowe funkcjonowanie Regionalnego Oddziału, w dniu 19 kwietnia 2021r. wystosowano do KRBR i Krajowej Komisji Rewizyjnej (dalej KKR) prośbę o przeprowadzenie kontroli jego działalności przez KKR.

Na tę chwilę Regionalna Rada oczekuje na decyzje KRBR w tym zakresie oraz w kwestii ewentualnych prac nad zmianą Statutu PIBR lub działań lobbingowych zmierzających do zmiany ustawy o COVID-19 ewentualnie zmiany ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W dniu 2 czerwca br. do Regionalnego Oddziału wpłynęło pismo od Krajowej Komisji Rewizyjnej z informacja, iż po zapoznaniu się z sytuacją i  przeprowadzeniu konsultacji z działem prawnym PIBR, KKR podjęła decyzję o nieprzejmowaniu kompetencji Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie.

16 czerwca 2021 r. wystosowano pismo do Prezes KRBR i członków KRBR z prośbą o przekazanie informacji o zamierzeniach KRBR w kwestii zmiany Statutu, które umożliwiłyby przeprowadzenie NWZBR za pomocą bezpośredniej komunikacji na odległość celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RO.

30 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie online Regionalnej Rady z przedstawicielami KRBR oraz prawnikiem PIBR w sprawie możliwości zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów oraz Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w RO PIBR Warszawa. Podczas spotkania uczestnicy nie podjęli jednogłośnej decyzji w sprawie, a dalsze rozmowy będą odbywać się na poziomie Regionalnej Rady.

W piśmie otrzymanym 02 lipca 2021 r. Prezes KRBR pozostawiła w kompetencji Regionalnych Rad decyzję o zwołaniu WZBR. W piśmie informuje też o rozważaniu zwołania NKZBR w celu odbywania Walnych Zgromadzeń w RO w sposób zdalny.

Na posiedzeniu RR w dn. 12 lipca 2021 r. podjęto decyzję o przygotowaniu pisma do KRBR z informacją, że Regionalny Oddział nie jest gotowy do organizacji Walnego w formie stacjonarnej oraz że RO wystąpi o opinię prawną odnośnie możliwości przeprowadzenia kontroli działalności Oddziału przez Krajową Komisję Rewizyjną

W dniu 21 lipca br. wysłano pismo do KRBR, w którym Prezes RR RO PIBR w Warszawie poinformowała o decyzji RR:
- o wstrzymaniu organizacji WZBR w formie stacjonarnej z obawy na narażenie zdrowia uczesników i ryzyko ograniczenia prawa wyborczego,
- o wystąpieniu do zewnętrznej kancelarii prawnej o opinię w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli działalności RO PIBR w Warszawie przez Krajową Komisję Rewizyjną do czasu uzupełnienia składu Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

W dniu 30 lipca br. wypłynęła prośba od Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej (Moniki Matyszewskiej) o przekazanie informacji o podjętych działaniach dla uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RO. Prezes RR odpowiedziała, że odpowiedź zostanie przygotowana. Wstępnie udostępniła link do tych informacji na stronie internetowej RO.

03 sierpnia br. Prezes Jadwiga Godlewska spotkała się z mecenas Agnieszką Jędrzejewską w celu doprecyzowania opinii prawnej dla RO PIBR w Warszawie. Dwa dni później oddział otrzymał uzupełnioną opinię, według której KKR może samodzielnie przeprowadzić kontrolę działalności finansowej danego regionalnego oddziału, jeżeli uzna to za konieczne dla uzyskania kompletnych danych finansowych o działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Kontrola może mieć charakter doraźny, a jej celem będzie zebranie danych niezbędnych do skontrolowania następnie finansowej działalności Izby.

26 sierpnia br. przesłano do Krajowej Komisji Rewizyjnej pismo zawierające informacje o wszystkich działaniach podjętych przez Regionalną Radę celem uzupełnienia składu Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

37 sierpnia wpłynęło do Oddziału pismo Prezes KRBR Barbary Misterskiej-Dragan wraz z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1802/27a/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Regionalna Rada podjęła uchwałę nr 26/2021 z dnia 6 września 2021r. w sprawie zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów w trybie stacjonarnym celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO PIBR w Warszawie w trybie stacjonarnym odbędzie 25 października 2021r., o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.15 (drugi termin) w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala A.

17 września br. do biura Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie wpłynęło pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR z informacją o podjęciu przez nią decyzji o doraźnej kontroli działalności Oddziału i prośbą o przygotowanie wskazanych dokumentów. Biuro Oddziału jest aktualnie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji.

 

W momencie przygotowywania niniejszego materiału stan prawny w kraju pozwalał na udział maksymalnie 150 osób w zgromadzeniach (limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19).

17 września 2021 r.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR