Regionalny oddział w Warszawie

Po Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, które odbyło się 11 kwietnia 2019 r.  wybrało Prezesa, Regionalną Radę, Komisję Rewizyjną Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie oraz 67 delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Prezesem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie została Jadwiga Godlewska.

Wybrano 6 członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów. Regionalna Rada na pierwszym posiedzeni ukonstytuowała się następująco:

 1. Maciej Skórzewski – Zastępca Prezesa
 2. Justyna Zakrzewska – Skarbnik
 3. Ksenia Magierska – Sekretarz
 4. Małgorzata Grzejszczak - członek
 5. Magdalena Maksymiuk - członek
 6. Ewa Sobińska - członek

 

Wybrano także Komisję Rewizyjną, która na pierwszym posiedzeni ukonstytuowała się następująco:
1. Elżbieta Szambelan-Bakuła - Przwodcznicząca
2. Grażyna Kulikowska - Zastępca Przewodniczącej
3. Alicja Gess

Delegatami na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybrani zostali:

Baklarz Agnieszka
Bartoszewicz Monika
Bernaziuk Anna 
Błaszkowski Grzegorz
Dac Jarosław 
Dzikowska Agnieszka
Filipska Genowefa 
Gajewska Agnieszka
Gertruda Paweł
Godlewska Jadwiga 
Godlewski Łukasz
Gołąb Katarzyna 
Gospodarczyk-Chlastawa Katarzyna
Grzejszczak Małgorzata 
Hryniuk Jacek 
Jakubczyk-Cały Ewa 
Kaczorek Monika 
Kamińska Dorota 
Kęsik Adam 
Kociołek Tomasz
Konieczny Tomasz 
Kowalczyk Marcin 
Krasowski Arkadiusz 
Krzyżak Urszula 
Kuciński Mariusz 
Kulikowska Grażyna 
Kuszneruk Józef 
Kwasiborski Antoni 
Kwaśniok Grzegorz 
Lachowski Waldemar
Laskowski Bogusław 
Libera Zbigniew
Magierska Ksenia 
Maksymiuk Magdalena 
Maleszewska Agnieszka
Mandela Maja
Marciniuk Leszek 
Matusik Jan 
Misterska-Dragan Barbara 
Muller-Grządka Agnieszka 
Nagraba Piotr
Naumiuk Włodzimierz 
Opara-Kozysa Alicja
Orlonek Przemysław
Ostaszewska Agnieszka 
Paulinek-Wróbel Magdalena
Piotrowski Łukasz 
Sienkiewicz Dorota
Sirocka Anna
Skórzewski Maciej 
Snopkowski Michał 
Sobińska Ewa
Szambelan-Bakuła Elżbieta 
Szawłowski Bartłomiej
Szczesiak Mariola
Szmigielski Mirosław 
Sztuczyńska Hanna 
Szymańska-Serwa Magdalena 
Trentowska Małgorzata 
Wasil Marcin 
Wielgórska-Leszczyńska Joanna 
Winter Małgorzata 
Wróbel Wojciech 
Zakrzewska Justyna
Zemka Marta
Ziąbrowski Andrzej 
Zieliński Marcin

Uchwały IX WZBR przyjęte podczas obrad:
Uchwała nr 1 w sprawie Regulaminu obrad IX WZBR RO PIBR w Warszawie
Uchwała nr 2 w sprawie określenia liczby członków Regionalnej Rady
Uchwała nr 3 w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej RO PIBR w Warszawie
Uchwała nr 4 w sprawie zasad doboru wykładowców
Uchwała nr 5 w sprawie remontu siedziby Regionalnego Oddziału
Uchwała nr 6 w sprawie sposobu realizacji szkoleń
Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Regulaminu działania RR Biegłych Rewidentów
Uchwała nr 8 w sprawie zobowiązania delegatów na IX KZBR do przedstawienia Komisji wniosków i uchwał wniosków IX KZBR wniosków zgodnie z załącznikami
Uchwała nr 9 w sprawie Programu działania RO PIBR w Warszawie na lata 2019-2023
Uchwała nr 10 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania RR Biegłych Rewidentów
Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej RO PIBR
Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia propozycji nowego statutu PIBR do przedłożenia na IX KZBR
Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia propozycji zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby do przedłożenia na IX KZBR


Zgodnie z przyjętym dnia 11 kwietnia 2019 r. na IX Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Programem działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023, Rada Regionalnego podjęła czynności w sprawie jego realizacji w formie harmonogramu działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023.


UCHWAŁA nr 9
IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów
Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie Programu działania
Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie
na lata 2019 – 2023

 

Na podstawie § 23 ust. 5 pkt 4 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą Statut Krajowej Izby Biegłych, oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów uchwala jak następuje:
 
 • 1
            Przyjmuje się do realizacji „Program działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie na lata 2019-2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 • 2
        Zobowiązuje się Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej „Regionalną Radą”, Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, zwanego dalej „Regionalnym Oddziałem”, do :
 • opracowania i udostępnienia na stronie internetowej Regionalnego Oddziału, w ciągu 3 miesięcy harmonogramu działań, niezbędnych dla realizacji przyjętego przez Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów „Programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na lata 2019-2023”,
 • informowania o realizacji powyższego programu w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
 
 • 3
            Zobowiązuje się Regionalną Radę do uwzględnienia w harmonogramie, o którym mowa w § 2, w szczególności działań wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 • 4
            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zdjęcia:
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR