Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Komisje RO

Regionalna Rada kadencji 2019-2023 dla sprawniejszego funkcjonowania Regionalnego Oddziału powołała Komisje:

- uchwałą nr 1/2019 z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do spraw wsparcia biegłego rewidenta przyjęto jej skład:

 • Maciej Skórzewski – przewodniczący;
 • Felski Jan – członek;
 • Izbicki Marcin - członek (do 4 listopada 2019r.);
 • James David – członek;
 • Kalińska Sabina – członek;
 • Kozłowska Magdalena – członek (do 08 listopada 2021r.);
 • Kryszkiewicz Małgorzata – członek (do 26 maja 2021r.);
 • Lech Maria – członek;
 • Leszek Stanisław – członek;
 • Łazarski Ireneusz - członek (od 8 września 2020r.).


- uchwałą nr 2/2019 z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do spraw szkoleń przyjęto jej skład:

 • Jadwiga Godlewska – przewodnicząca;
 • Bauer Małgorzata – członek;
 • Fołta Teresa – członek;
 • Gajewska Agnieszka – członek;
 • Jakubczyk-Cały Ewa – członek (do 5 maja 2020r.)
 • James David – członek;
 • Kinast Andrzej – członek;
 • Sobińska Ewa - członek (od 17 maja 2020r.)
 • Świderska Gertruda – członek;
 • Wilk-Łyś Aneta – członek;
 • Wiślicka Elżbieta – członek.


- uchwałą nr 3/2019 z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do spraw monitorowania i opiniowania aktów prawnych przyjęto jej skład:

 • Magierska Ksenia – przewodnicząca;
 • Bauer Małgorzata – członek;
 • Braun Wiktoria – członek;
 • Broniecka Janina – członek,
 • Chyżyńska Bogumiła – członek,
 • Kozłowska Magdalena – członek,
 • Kryszkiewicz Małgorzata – członek;
 • Skulska Maria – członek.

- uchwała nr 23/2021 z 12 maja 2021r. . w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do spraw monitorowania i opiniowania aktów prawnych odwołano część członków (Małgorzata Bauer, Janina Broniecka, Bogumiła Chyżyńska, Maria Skulska) i zmieniono skład Komisji na:

 • Magierska Ksenia – przewodnicząca;
 • Braun Wiktoria – członek;
 • Kozłowska Magdalena – członek,
 • Kryszkiewicz Małgorzata – członek.

 - uchwałą nr 4/2019 z 2 września 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do spraw etyki:

 • Małgorzata Grzejszczak – przewodnicząca;
 • Beata Bartoś - członek;
 • Grzegorz Błaszkowski - członek;
 • Bogumiła Chyżyńska - członek;
 • Maria Lech- członek;
 • Stanisław Leszek - członek.

- uchwałą nr 5/2019 z 2 września 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do spraw finansowych:
 • Justyna Beata Zakrzewska – przewodnicząca;
 • Małgorzata Grzejszczak - członek;
 • Maciej Skórzewski - członek.


- uchwałą nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw organizacji obchodów Jubileuszu 30-lecia Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie:

 • Jadwiga Godlewska – przewodnicząca;
 • Katarzyna Chorostkowska - członek;
 • Prof. Joanna Wielgórska-Leszczynska - członek;
 • Justyna Beata Zakrzewska - członek.

- uchwałą nr 37/2022 z 19 lipca 2022r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji organizacyjno-programowej X WZBR Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie:
 • Magierska Ksenia - Przewodnicząca
 • Chorostkowska Katarzyna
 • Grzejszczak Małgorzata
 • Maksymiuk Magdalena
 • Skórzewski Maciej
__________________________________________________________________________________________________________________

Regionalna Rada kadencji 2015-2019 dla sprawniejszego funkcjonowania Regionalnego Oddziału zaplanowała powołanie następujących Komisji:

 1. Komisja ds. szkoleń - lider Jadwiga Godlewska
 2. Komisja ds. wsparcia merytorycznego i Międzynarodowych Standardów Badania – lider Ewa Sobińska
 3. Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych - lider Andrzej Jakubowicz
 4. Komisja ds. PR (komunikacji) – lider Magdalena Maksymiuk
 5. Komisja ds. wsparcia w postępowaniu dyscyplinarnym – lider Justyna Zakrzewska
 6. Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych – lider Ksenia Magierska
 7. Komisja ds. integracji biegłych rewidentów
 8. Komisja ds. współpracy biegłych i aplikantów
 9. Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów - lider Ksenia Magierska.

Osoby chętne do współpracy i działania w powołanych komisjach proszone są do zgłaszania się na adres biura RO biuro@pibr.waw.pl


Po szczegółowym zaplanowaniu pracy Oddziału, harmonogramu działań Rady i analizie zgłoszeń osób chętnych do działania w Komisjach w toku kadencji powołano ostatecznie poniższe Komisje:

I. Komisje stałe

1. Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych

Komisja powołana została uchwałą nr 2015/6 z 5 października 2015 r. i działała w następującym składzie:

 • Ksenia Magierska – przewodnicząca
 • Janina Broniecka
 • Zbigniew Dasiewicz
 • Małgorzata Kryszkiewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Ireneusz Łazarski
 • Krzysztof Maksymik
 • Dariusz Puczyński (do 07.08.2017 r.)
 • Małgorzata Winter

Komisja rozpoczęła pracę jeszcze przed oficjalnym powołaniem, zgłaszając w sierpniu 2015 r. szereg uwag do pierwszej wersji projektu założeń do zmiany ustawy o biegłych rewidentach… Rozpatrywano również i zgłoszono uwagi do projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącego rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych. Komisja w toku kadencji odbyła 19 protokołowanych posiedzeń, po których tyle samo  razy oficjalnie występowano z uwagami i propozycjami zmian legislacyjnych.

 Podczas posiedzeń dyskutowano i redagowano wspólnie propozycje uwag i zmian do projektów następujących przepisów:

 • kolejnych wersji projektu ustawy o biegłych rewidentach…,
 • zmian do statutu i podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby,
 • projektów opracowywanych w wyniku realizacji „Harmonogramu działań KIBR niezbędnych dla realizacji przyjętego przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów programu działania KIBR na lata 2015-2019”, dotyczących:
 • biegłych rewidentów, którzy na własny wniosek zadeklarują zamiar trwałego niewykonywania zawodu,
 • wprowadzenia do struktury organizacyjnej samorządu biegłych rewidentów nowego organu - Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów,
 • rozszerzenia kręgu jednostek zobowiązanych do poddania badaniu lub przeglądowi sprawozdań finansowych, co służyłoby zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • rozszerzenia uprawnień biegłych rewidentów do podpisywania dokumentów za zgodność
  z oryginałem na zasadach analogicznych do doradców podatkowych oraz możliwości reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych,
 • projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • projektu stawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie…,
 • petycji w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego w odniesieniu do biegłych,
 • projektu Krajowego Standardu Rachunkowości "Środki trwałe" z dnia 5 lipca 2016 r.,
 • projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym,
 • projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza" z dnia 18 września
  2017 r.,
 • projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1 b ustawy o rachunkowości, nakładających obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jednostki,
 • projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia zmiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych,
 • ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.,
 • propozycji zmian do projektów regulamin i porządku obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • uwag do projektu stanowiska KSR dotyczącego ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.


2. Komisja ds. szkoleń

Komisja powołana została uchwałą nr 2016/11 z 5 września 2016 r. i działała w następującym składzie:

 • Jadwiga Godlewska – przewodnicząca
 • Janina Broniecka
 • Zbigniew Dasiewicz
 • Tomasz Iwanowicz (od 07.05.2018 r.)
 • Adam Kęsik (do 07.08.2017 r.)
 • Ksenia Magierska
 • Ewa Sobińska
 • Beata Zakrzewska

Komisja odbyła w trakcie kadencji jedno protokołowane posiedzenie, a większość prac prowadziła w drodze konsultacji internetowych.
Zadaniem Komisji było przygotowanie propozycji szkoleń obligatoryjnych oraz szkoleń specjalistycznych w ramach samokształcenia dla biegłych rewidentów oraz merytoryczne przygotowanie konferencji organizowanych przez Oddział.


3. Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych

W związku z czasowym brakiem możliwości prawnych powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, o co wnioskowano w uchwale nr 5 z dnia 23 kwietnia  2015 r. w sprawie trybu obrony biegłych rewidentów  w procesie postępowania dyscyplinarnego VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów, Regionalna Rada powołała w ramach Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, Komisję ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych.

Komisja powołana została uchwałą nr 2017/12 z 7 sierpnia 2017 r. i działała w następującym składzie:

 • Andrzej Jakubowicz – przewodniczący
 • Bogdan Broniewski
 • Danuta Brzozowska
 • Alicja Gess
 • Adam Kęsik
 • Maria Lech (od 05.01.2017 r.)
 • Stanisław Leszek
 • Justyna Zakrzewska (do 14.02.2016 r.)

Zgodnie z założeniami, celem działalności Komisji było udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych. Komisja odbyła w trakcie kadencji 9 protokołowanych posiedzeń, wsparcia udzielono indywidualnie 3 biegłym rewidentom.  Komisja w ramach posiedzeń przygotowywała także stanowiska związane z powołaniem Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, zmianą ustawy o biegłych rewidentach, zmianami w statucie i podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby.

Biegłych rewidentów, potrzebujących wsparcia, o jakim mowa powyżej, zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Oddziałem na adres biuro@pibr.waw.pl.


II. Komisje czasowe

1. Komisja ds. oceny projektów uchwał na VIII KZBR

Komisja w składzie:

 • Adam Kęsik – przewodniczący
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Józef Kuszneruk
 • Małgorzata Winter

zebrała się na posiedzeniu 14 maja 2015 r., celem ponownego przeanalizowania uchwał przyjętych przez VIII  Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, porównania postanowień i uchwał przyjętych przez VIII  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z projektami uchwał  na  VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, wprowadzenia korekt i uzupełnień do wymienionych wyżej dokumentów.

Komisja po wypełnieniu swojego zadania zakończyła działalność.


2. Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów

W związku z organizacją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (11.04.2019 r.) uchwałą nr 2018/19 powołana została Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w składzie:
 • Ksenia Magierska – przewodnicząca
 • Janina Broniecka
 • Katarzyna Chorostkowska
 • Adam Kęsik
 • Magdalena Maksymiuk

Komisja od momentu powołania do końca lutego 2019 r. odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, w czasie których opracowano organizację IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów oraz przygotowane zostały projekty dokumentów na Walne Zgromadzenie: porządek obrad, regulamin obrad, program działania Regionalnego Oddziału oraz projekty innych uchwał.

3. Komisja ds. opracowania zmian w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz opracowania regulaminów działania Regionalnej Rady oraz Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie

 W związku z organizacją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (11.04.2019 r.) uchwałą nr 2018/19 powołano powyższą Komisję w składzie:

 • Agnieszka Gajewska – przewodnicząca
 • Zbigniew Dasiewicz
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Józef Kuszneruk
 • Stanisław Leszek
 • Ksenia Magierska
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła

Komisja dla usprawnienia prowadzenia prac podzieliła się na dwa zespoły – ds. statutu (lider – Zbigniew Dasiewicz) – odbyła 6 posiedzeń i ds. podstawowych zasad gospodarki finansowej (lider – Agnieszka Gajewska) – odbyła 2 posiedzenia, na których opracowano projekty, które zostaną przedłożone IX Walnemu Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie:

 • w sprawie przyjęcia nowego statutu PIBR,
 • w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • w sprawie regulaminu działania Regionalnej Rady,
 • w sprawie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie.


Powyższe dane prezentują stan na dzień 28 lutego 2019r.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR