Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Program Działania 2015-2019

Zgodnie z przyjętym dnia 23 kwietnia 2015 r.Programem działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na lata 2015-2019  na VIII Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów, Rada Regionalnego odjęła uchwałę w sprawie realizacji programu działania w formie harmonogramu działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na lata 2015-2019.


UCHWAŁA nr 2015/3
Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie realizacji Programu działania
Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie
na lata 2015 – 2019

Na podstawie § 25 ust 1 Statutu PIBR w związku z § 2 ust 1 Uchwały nr 3 VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2015 – 2019 uchwala się, co następuje:

§ 1. Regionalna Rada opracowała i przyjęła harmonogram działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2015 – 2019, niezbędny dla realizacji przyjętego przez VIII Walne Zgromadzenie Programu Działania RO, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskazane w harmonogramie zadania członków samorządu regionalnego i jego organów realizowane będą kwartalnie, rocznie lub trybie wieloletnim w kadencji 2015-2019.

§ 3. Informowanie o realizacji przyjętego harmonogramu odbywać się będzie poprzez publikację sprawozdania na stronie internetowej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR