Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Program Działania 2019-2023

Zgodnie z przyjętym dnia 11 kwietnia 2019 r. na IX Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Programem działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023, Rada Regionalnego podjęła czynności w sprawie jego realizacji w formie harmonogramu działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023.


UCHWAŁA nr 9
IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów
Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie Programu działania
Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie
na lata 2019 – 2023

 

Na podstawie § 23 ust. 5 pkt 4 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą Statut Krajowej Izby Biegłych, oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów uchwala jak następuje:
 
  • 1
            Przyjmuje się do realizacji „Program działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie na lata 2019-2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  • 2
           
Zobowiązuje się Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej „Regionalną Radą”, Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, zwanego dalej „Regionalnym Oddziałem”, do :
  • opracowania i udostępnienia na stronie internetowej Regionalnego Oddziału, w ciągu 3 miesięcy harmonogramu działań, niezbędnych dla realizacji przyjętego przez Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów „Programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na lata 2019-2023”,
  • informowania o realizacji powyższego programu w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
 
  • 3
            Zobowiązuje się Regionalną Radę do uwzględnienia w harmonogramie, o którym mowa w § 2, w szczególności działań wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  • 4
            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR